Rada Europejska przyjmuje nową dyrektywę w sprawie energii odnawialnej

Rankiem 13 października 2023 r. Rada Europejska w Brukseli ogłosiła, że ​​przyjęła szereg środków na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (część prawodawstwa z czerwca tego roku), która nakłada na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek dostarczania energii dla UE do końca tej dekady.Przyczyniaj się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie 45% udziału energii odnawialnej.

Jak wynika z komunikatu prasowego Rady Europejskiej, nowe przepisy dotyczą sektorów, w których występują:wolniejintegracja energii odnawialnej, w tym transportu, przemysłu i budownictwa.Niektóre przepisy branżowe zawierają wymagania obowiązkowe, inne zaś opcje opcjonalne.

Z komunikatu prasowego wynika, że ​​w przypadku sektora transportu państwa członkowskie mogą wybierać pomiędzy wiążącym celem redukcji emisji gazów cieplarnianych ze zużycia energii odnawialnej o 14,5% do 2030 r. a minimalnym udziałem energii odnawialnej w zużyciu energii końcowej do 2030 r. Uwzględnienie wiążącego odsetek 29%.

W przypadku przemysłu zużycie energii odnawialnej w państwach członkowskich będzie rosło o 1,5% rocznie, przy czym udział paliw odnawialnych ze źródeł niebiologicznych (RFNBO) „prawdopodobnie” spadnie o 20%.Aby osiągnąć ten cel, wkład państw członkowskich w wiążące cele ogólne UE musi spełniać oczekiwania, w przeciwnym razie udział wodoru z paliw kopalnych zużywanego przez państwa członkowskie nie przekroczy 23% w 2030 r. i 20% w 2035 r.

Nowe przepisy dotyczące budynków oraz ogrzewania i chłodzenia wyznaczają „orientacyjny cel” wynoszący co najmniej 49% zużycia energii odnawialnej w sektorze budowlanym do końca dekady.W ogłoszeniu prasowym stwierdzono, że zużycie energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia „będzie stopniowo rosło”.

Proces zatwierdzania projektów dotyczących energii odnawialnej również zostanie przyspieszony i zostaną wdrożone konkretne wdrożenia „przyspieszonego zatwierdzania”, aby pomóc w osiągnięciu tych celów.Państwa członkowskie wskażą obszary warte przyspieszenia, a projekty dotyczące energii odnawialnej zostaną poddane procesowi „uproszczonego” i „przyspieszonego licencjonowania”.Projekty dotyczące energii odnawialnej będą także uznawane za leżące w „nadrzędnym interesie publicznym”, co „ograniczy podstawy prawnego sprzeciwu wobec nowych projektów”.

Dyrektywa wzmacnia również standardy zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania energii z biomasy, jednocześnie pracując nad zmniejszeniem ryzykaniezrównoważonyprodukcja bioenergii.„Państwa członkowskie zapewnią stosowanie zasady kaskadowej, koncentrując się na programach wsparcia i należycie uwzględniając specyfikę narodową każdego kraju” – czytamy w komunikacie prasowym.

Teresa Ribera, pełniąca obowiązki ministra Hiszpanii odpowiedzialna za transformację ekologiczną, stwierdziła, że ​​nowe przepisy stanowią „krok naprzód”, umożliwiając UE realizację celów klimatycznych w „uczciwy, opłacalny i konkurencyjny sposób”.W pierwotnym dokumencie Rady Europejskiej wskazano, że „szerszy obraz” wywołany konfliktem rosyjsko-ukraińskim oraz skutki epidemii Covid-19 spowodowały gwałtowny wzrost cen energii w całej UE, podkreślając potrzebę poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału energii odnawialnej konsumpcja.

Aby osiągnąć swój długoterminowy cel, jakim jest uniezależnienie swojego systemu energetycznego od krajów trzecich, UE powinna skoncentrować się na przyspieszeniu transformacji ekologicznej, dbając o to, aby polityka energetyczna ograniczająca emisje zmniejszała zależność od importowanych paliw kopalnych oraz promowała sprawiedliwy i bezpieczny dostęp dla obywateli UE i przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.Przystępne ceny energii.

W marcu wszyscy członkowie Parlamentu Europejskiego głosowali za przyjęciem tego środka, z wyjątkiem Węgier i Polski, które głosowały przeciw, oraz Republiki Czeskiej i Bułgarii, które wstrzymały się od głosu.


Czas publikacji: 13 października 2023 r